vapor-man:

haemus:

What’s meme in Japanese

watashiwatashi

56°58’24.2”N 5°18’22.2”W

ohmygil:

basically all I see